جایی برای ماندن

می گریزم که به یادت بیندازم

آن صندلی خالی‘ سهم من نبود

جایی در قلبت خالی مانده که دوستش می دارم

به نشستن دعوتم کن

فنجانی نگاه گرم و خلوتی

از تو میزبانی خواهدساخت که ماندگارم می کند

به من از آنچه دوست می دارم

جایی برای ماندن بده.

 

87/10/13

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر شیرمحمدی

به من از آنچه دوست می دارم جایی برای ماندن بده...... به تو نگاهی می دهم که نشانده ها را از ورای دیدگانت پاسخی دهد عاشقانه