احساسی برای همیشه

برای ماندن نیامده ام

از من بگذر

چنان کودکی که از بازیچه های کودکی اش

تنها گاهی

در جریان غریب دلتنگی

آنجا که جایم می گذاری

 بزرگ تر از عروسک می خواهی

و فراتر از توپ می بینی

به یادم آور ... .

/ 2 نظر / 20 بازدید
نیروانا

کــودکـی نکردم تا زودتر بــزرگ شوم . . . و زمــان چه دیــــر می گذشت . . . ! امـروز ، سالها آنچنان زود می گذرند که تمام زنــدگی برایم ... بـچه بـازی می نماید !!!ا

نیروانا

کــودکـی نکردم تا زودتر بــزرگ شوم . . . و زمــان چه دیــــر می گذشت . . . ! امـروز ، سالها آنچنان زود می گذرند که تمام زنــدگی برایم ... بـچه بـازی می نماید !!!ا