نگاه که می کنی . . .

برای قهوه چشمانت زود رسیده ام

کمی خسته تر که شدم

بر می گردم و برای همیشه می مانم


/ 4 نظر / 23 بازدید
آمیتیس

[گل][گل] [گل]

آمیتیس

[گل][گل] [گل]

...

میدانم که نگرانم نمیشوی اما دوست دارم بگویم :نگرانم نباش،من خوبم میبینی؟نگاه کن، آنجا را میبنی؟ خدا دارد برای من دست تکان میدهد باید بروم....

علیرضا

کاش هنوز هم عروسکها بودند که بی دلیل می خندیدند کاش جهان هنوز توپ بود گرد و زیبا و رنگارنگ کاش بادباک روزنامه ای باز با باد خیالم را میبرد کاش هفت سنگ بود و قایم باشک میزدم میریخت و قایم میشد کاش هر چه میدیدم گم میشد مرگ ، سکوت و روزمرگی