چارچوبهای حواس

دلت قله برفگیر بی فاتح است

و شاید گلی شکفته بر سیاره ای دوردست

مسافری کوچک از دیاری ناشناخته

کتابی نانوشته

حرفی نگفته

تصویری نادیده...


در چارچوبهای حواسم نمی گنجی

دلت جریان گنگی از عاطفه است

جریانی که مالکش نیستم

از این است که در جستجویم نمی فرسایی

/ 0 نظر / 16 بازدید