گریه در سکوت

می گذاری که گریه کنم

در سکوتی که نشسته ای

می گذاری

در سکوت

گریه کنم

..


می دانم که سکوت نکرده ای

می دانی که گریه نمی کنم

 

 

87/09/10

ا

/ 1 نظر / 5 بازدید
مانا

وای ناناسم دوست دارم[ماچ]