تشویش

حیفم می آید
این واژه ها را از خودم عبور دهم
رقم بخوری
شعر شوی
و نقد
توی جیبم
در انتظار وسوسه ای
زنجیرت کنم
...
ای همه ی شعرهای رایگان من
جوهر خودکار من
طرح های اتاق انتظار ند
درخت می شوند
خانه می شوند
دودمی شوند
می روند...

   + طیبه تیموری - ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩