احساسی برای همیشه

برای ماندن نیامده ام

از من بگذر

چنان کودکی که از بازیچه های کودکی اش

تنها گاهی

در جریان غریب دلتنگی

آنجا که جایم می گذاری

 بزرگ تر از عروسک می خواهی

و فراتر از توپ می بینی

به یادم آور ... .

   + طیبه تیموری - ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧