» ... :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥
» خواب :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» مجسمه :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» دانه‌دانه :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» سکوت :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» اضافه :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» ... :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» ضربان :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» ریما2، کاکتوس :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» ب ی ت ا ب :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» ریما1 :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» امید :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» سنگر :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» ک م :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» جایزه :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» انتشار کتاب روزنامه صبح... :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» شهیــد :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» برای سعیده، شهریوری من :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» عینک دودی :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» غریزه :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» برای باوری که روی سرم نیست :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» برای کوچه‌ای که به نامت نشد :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زنی برای تمام زمستان :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» ایمن :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» اعلان :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» گیرِسر :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» ب ب خ ش ی م :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» آخرِوقت :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» مترسک :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» این شعرها برای کسی که نگران‌ام می‌ماند ا.ا. :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» عاشقانه ای در کوچه ی در-رو :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» مرثیه‌ای در سکوت بیابان :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» اعدام :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» تماشاچی محکوم به اعدام* :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» برای بادهای همدان :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» لالایی :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
» تماشاچی سر-گرم :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» هواپیماهای بی بال :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» بی هم راه :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» زخم سر-باز :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بر-عکس :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» آفرینش :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» چهارراه :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» تن...ها :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» برداشت :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» تنهایی :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» دخیل :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» ماشین اجاره ای :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» خوابیده بودم که بیدار شدی :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» مبل ها :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» تعریف :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» بلندای رویا :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» از غصه می میرند گنجشک های سکوت :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» تشویش :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» اما :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» س ه م :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» نه :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ستمگرترین جاده، آغوش تست :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نمی دانم :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» هرروز :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» عروسک بزرگ نمی شود، بی خیال... :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» زمزمه :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» برای راضیه :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» من خاطره ات هستم، اگر هم نخواهی... :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ام بدون سینی خرما گذشت :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» انتظار :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ی آبی :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» وقتی برای بردن جایزه ای به تو نمی دهند :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» نه، من اینقدر پولدار نیستم... :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» شعری که به چند باره خواندنش می ارزد :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» کابوس :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» ده شعر از احمد حیدربیگی :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» تنهایم مگذار :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» تندیس شکسته ای دیروز در کوچه های پائین شهر بازیچه دست کودکان شد :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» برای کاغذ هایی که بهانه جشن آشنائیمان بود :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» جوانه :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸
» هرچه که دور می شوی، مالک حجم بیشتری از زمین می شوم :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» سالهاست که از اینجا رفته ام :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» مثل پیاده شدن در ایستگاه اشتباهی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» مردود :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» متروکه ی ذهن :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» ترا همه می شناسند این روزها، پس برای آنها که در سکوت مردند . . . :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» مرا ببخش :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» برای بابا :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» فرقی نمی کند کجا باشی :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» چه می نویسی بجای این خالی؟ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» گاهی هیچ چاره ای نیست.... هیس! :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اینبار بن بست می کشم :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مقصد :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برای "نباید" :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ربط :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» بالاخره جایی باید توقف کرد :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» داشتن و نداشتن :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» نگاه که می کنی . . . :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» برای هر آنکس که زبان نگاه :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» از جستجویت خسته نمی شوم :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» پاداشی در خور حیات :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» اگر بخواهی . . . :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» چشم بگشا :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» من انسان خاصی هستم وقتی عاشق توام :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» من از باران می سرایم، تو چتر می گشایی :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» تنها نامی که از تکرارش خسته نمی شوم :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» با من حرفی بزن :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» محتاج نیستم :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» احساسی برای همیشه :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» همین که هستی :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» در شمار عمر نبود روزهایی که بی تو زیستم :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» خیال عبث :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» نشانه :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» وقتی سکوت می کنی سه نقطه می آید ... :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» طاقتت را ندارم :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» گریه در سکوت :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» جایی برای ماندن :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» چرا بودن برای آنکه نباشی :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» پاسخی برای ساکت کردن من :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» چارچوبهای حواس :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧